ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ด้วยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 – 14.00 น ณ. ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุม พบปะสังสรรค์...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการแมลงศัตรูพืชกักกันในการผลิตผักและผลไม้ เพื่อการส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป”

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานที่ทำงาน 1 คุณพูนสวัสดิ์ แพโชติรัตนะกุล กรมวิชาการเกษตร 2 คุณปโยฑิต กุลประยงค์ กรมวิชาการเกษตร 3 คุณมติมล แสงสว่าง กรมวิชาการเกษตร 4 คุณจิราภรณ์ เจริญยศ กรมวิชาการเกษตร 5 คุณศิริพันธ์ สมุทรศรี กรมวิชาการเกษตร 6 คุณนรินทร์ ชมภูพวง...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการแมลงศัตรูพืชกักกันในการผลิตผักและผลไม้ เพื่อการส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป”

รับสมัคร…การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการแมลงศัตรูพืชกักกันในการผลิตผักและผลไม้เพื่อการส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป” วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมนตรีรุมาคม (501) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6...

วารสารกีฏและสัตววิทยา ฉบับที่ 1 – 2 (มกราคม – ธันวาคม 2566) ..ออกใหม่

นำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง 2 ไอโซเลท ได้แก่ Metarhizium anisopliae ไอโซเลท DOA-M8 และ Beauveria bassiana ไอโซเลท DOA-B4 ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วศัตรูที่สำคัญของถั่วฝักยาวและพืชผักหลายชนิด...

เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

7 กพ. 67 ประชุมปรึกษาและพิจารณาเตรียมจัดงานประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ได้มอบให้สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16...