หนังสือและวารสาร

จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผล
และเทคนิคการพ่นสารที่เหมาะสม 

ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ 

คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง
และสัตว์ศัตรูพืช เล่มละ 300 บาท

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G : ความจำเป็น เทคนิควิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน

คู่มือตรวจแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ

เล่มละ 450 บาท

เล่มที่ 01

เล่มที่ 02

เล่มที่ 03

เล่มที่ 04

เล่มที่ 05