หนังสือและวารสาร

จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผล
และเทคนิคการพ่นสารที่เหมาะสม 

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ

 ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด

การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตรและการป้องกันกำจัด

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G : ความจำเป็น เทคนิควิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน

คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง
และสัตว์ศัตรูพืช เล่มละ 300 บาท

คู่มือตรวจแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจเล่มละ 450 บาท แถม คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช จำนวนจำกัด

สั่งซื้อได้ที่่ :

50 

วารสารกีฏและสัตววิทยา

วารสารมีเนื้อหา 3 ประเภท คือ
1. ผลงานวิจัย เป็นผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร
2. บทความ เป็นเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร
3. สาระน่ารู้ เป็นเรื่องแปล ข่าวสารที่สำคัญ ข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยาสัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร