เกี่ยวกับวารสาร

Print ISSN :0125-3794

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารกีฎและสัตววิทยามีนโยบายเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงด้านแมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช โดยเปิดกว้างรับพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน และใช้การพิจารณาแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind peer review)

ประเภทของบทความ 

1. ผลงานวิจัย เป็นผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา ไรวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร
2. บทความ เป็นเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร
3. สาระน่ารู้ เป็นเรื่องแปล ข่าวสารที่สำคัญ ข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยาสัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : ตีพิมพ์และเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย