ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 คุณพูนสวัสดิ์ แพโชติรัตนะกุล กรมวิชาการเกษตร
2 คุณปโยฑิต กุลประยงค์ กรมวิชาการเกษตร
3 คุณมติมล แสงสว่าง กรมวิชาการเกษตร
4 คุณจิราภรณ์ เจริญยศ กรมวิชาการเกษตร
5 คุณศิริพันธ์ สมุทรศรี กรมวิชาการเกษตร
6 คุณนรินทร์ ชมภูพวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 คุณพราวมาส  เจริญรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
8 คุณจักรพงษ์ สุภาวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 คุณประไพพิศ บัวดิลก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
10 คุณสุลีวัลย์ รัตนจารีต บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
11 คุณพัชรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
12 คุณคมกฤษณ์ คำตุ่นแก้ว บริษัท เคมแฟค จำกัด
13 คุณคุณพรววลี ร่องอังจันทร์ บริษัท เคมแฟค จำกัด
14 คุณนพพล โชติรัตน์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 
15 คุณสุชิน เอี่ยมวิริยาวัฒน์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 
16 คุณนันทิชา มารักษา บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด
17 คุณวิภาภัทร์ นิวาศะบุตร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
18 คุณพรนภา  คำกองแก้ว บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19 คุณอมรเทพ ใจเย็น บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
20 คุณนรีนาถ เชื้อสมุทร บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
21 คุณอัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
22 คุณยงยุทธ ศรีสวัสดิ์ บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
23 คุณกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
24 คุณพีรพล ยลทรัพย์ศิริ บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
25 คุณนันทภัค แซ่เตีย บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด
26 คุณอังค์วรา ดาราพานิชย์ บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด
27 คุณอังศุธร ศรีทัพไทย บริษัท อาร์. กู๊ด เซอร์วิส รีจีสเตรชั่น จำกัด
28 คุณกิรณาพัชร์ ปักกังกุลพิพัฒน์ บริษัท อาร์. กู๊ด เซอร์วิส รีจีสเตรชั่น จำกัด
29 คุณภัทราภรณ์ ปานหิรัญ บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด
30 คุณพีรนุช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด
31 คุณสาโรช ตนะตุลย์ บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด
32 คุณประพันธร ศรีราษฎร์ บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด
33 คุณมนัญชยา จูจิ้ว บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
34 คุณณัฐพล ราชสภา บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
35 คุณเพียงใจ  จันทร์สมบูรณ์ บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
36 คุณพิจักษณ์  จันทร์สมบูรณ์ บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
37 คุณซอบี๊ด  สิงสาหัส บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
38 คุณสมชาย เพชรมณี บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
39 คุณกฤษณะพงศ์ ศรศักดา บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
40 คุณชุมเจษฎ์ มาลาธรรม บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด
41 คุณปรเมษฐ์ ปัญจมทุม  
42 คุณศรศิลป์ บุญบันดาล  
43 คุณนครินทร์ ขำละม้าย บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด