โปรโตซัวฆ่าหนู

โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis สารชีวินทรีย์กำจัดหนูชนิดใหม่ หนูเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นศัตรูในแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดและในโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกัดทำลาย รวมทั้งการปนเปื้อนจากของเสียของหนู...

หอยทากในสวนกล้วยไม้

หอยทากในสวนกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีความชื้นสูง มักพบหอยทากบก (Land snail) เข้าทำลายตาและหน่อดอกหรือใบ แม้ว่าความเสียหายจะไม่มากนัก แต่ถ้าไม่มีการจัดการใดๆ ประชากรหอยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ จนก่อให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น...

นกแสก

การขยายพันธุ์นกแสก เพื่อใช้ในการควบคุมประชากรหนูศัตรูปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศในปัจจุบัน มีประมาณ 1.7 ล้านไร่ ในอนาคตพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีกมาก จากนโยบายของรัฐที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มให้ได้ถึง 3 ล้านไร่...