ทีมบรรณาธิการ

เจ้าของ

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยา
ชูวิทย์ ศุขปราการ
อรนุช กองกาญจนะ
ชมพูนุท จรรยาเพศ
บุษรา จันทร์แก้วมณี

บรรณาธิการ

ดร.มานิตา คงชื่นสิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กรกต ดำรักษ์
ณพชรกร ธไภษัชย์

กองบรรณาธิการ

สุวัฒน์ รวยอารีย์
ดร.เกรียงไกร จำเริญมา
พุฒนา รุ่งระวี
รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
รศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ดร.สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น
ดร.รจนา ไวยเจริญ
สัญญาณี ศรีคชา
ดร.จารุวัตถ์ แต้กุล
ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
ดร.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

ประชาสัมพันธ์

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
ภัทรพร สรรพนุเคราะห์