ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา :

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : สัจจะ ประสงค์ทรัพย์

กองบรรณาธิการ

1. นิเวศน์วิทยา
2. อนุกรมวิธาน
3. การจัดการไร
4. สัตววิทยา
5. เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
6. การจัดการศัตรูพืชไร่
7. การจัดการศัตรูไม้ผล
8. การจัดการศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรม
9. การจัดการศัตรูพืชผัก
10.การจัดการศัตรูไม้ดอก ไม้ประดับ
11.การจัดการศัตรูในโรงเก็บ
12.ชีวภาพ