ด้วยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 – 14.00 น ณ. ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุม พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบการดำเนินงาน และสถานภาพทางการเงินของสมาคมกีฏและสัตววิทยาฯ ในการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง แมลงศัตรูพืชในยุคโลกเดือด: การรับมือในวันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

สมาคมกีฏและสัตววิทยาฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ฟังการบรรยายพิเศษ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ลงทะเบียน

1. จดหมายเชิญประชุม

2. กำหนดการประชุม

3. แบบตอบรับการประชุม

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

8:30 – 9:00 น.       ลงทะเบียน

9:00 – 9:15 น.       สมาชิกสังสรรค์ และรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

9:15 – 9:30 น.       เปิดการประชุม

โดย นายศรุต  สุทธิอารมณ์ นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

9:30 – 11:30 น.      การบรรยายพิเศษเรื่อง แมลงศัตรูพืชในยุคโลกเดือด: การรับมือในวันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง โดย วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

11:30 – 12:30 น.    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

– รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

– รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย

– การแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

12:30 – 14:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

  1. สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 096 807 7104 Line 096 807 7140 Facebook

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย E-mail: ezathai@gmail.com

  1. นางสาวชมพูนุท จรรยาเพศ โทรศัพท์ 089 1296994 E-mail: chanyapate@gmail.com
  2. นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ โทรศัพท์ 062 625 3399