ประวัติสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

ชมรมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
19 เมษายน 2525 จัดตั้งเป็นชมรมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
ดร.ทนงจิตร วงษ์ศิริ ประธาน
นางมลิวัลย์ ปันยารชุน เหรัญญิก
นายชนวน รัตนวราหะ เลขานุการ (ปี 2525)
ดร.สาทร สิริสิงห์ เลขานุการ (ปี 2526)

 

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
20 กรกฎาคม 2527 ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคม
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า ก.ส.ท.
ภาษาอังกฤษ Entomology and Zoology Association of Thailand อักษรย่อ EZAT (อี-แซท)
สำนักงานสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก. กรรมการที่ปรึกษา
สมาคมฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นที่ปรึกษา มีวาระ 2 ปี

ข. กรรมการบริหาร
สมาคมฯ ได้เชิญบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อช่วยบริหารงาน
สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ วิชาการประสานงาน จากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีเกษตร มีวาระ 2 ปี