วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2565

ารสารกีฏและสัตววิทยา ได้ตีพิมพ์มาจนถึงปีที่ 40 แล้ว ในฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน 2565) ของปีที่ 40 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในฉบับนี้เป็นงานด้านอนุกรมวิธานและการจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชที่ไม่ได้มีการทบทวนมา เป็นเวลานาน เช่น การศึกษาชนิดของแมลงวันหนอนชอนใบในวงศ์ Agromyzidae และการศึกษาอนุกรมวิธานของ ตั๊กแตนหนวดสั้นในพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้สามารถนําไปใช้เป็นพื้นฐานในการอารักขาพืช และนําไป จัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (pest list) สําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชนําเข้าและส่งออก สร้างความเชื่อม่ัน ในการเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนั้น ฉบับนี้ได้เสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจในเร่ืองชีววิทยาและ การเจริญเติบโตของเหาหนังสือ Liposcelis spp. ซึ่งเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บผลิตผลเกษตรที่เป็นปัญหาชนิดหน่ึง ผู้เขียนนําเสนอลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อจําแนกชนิดเป็นภาพที่ชัดเจนจากกล้องจุลทรรศน์แบบ scanning electron microscope และผลวิจัยด้านชีววิทยา วงจรชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการศึกษาการป้องกันกําจัด เหาหนังสือ ผลงานวิจัยเรื่องสุดท้ายในเล่ม คือ ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดหนอนแมลงวันเจาะต้นถ่ัว ในถั่วเหลือง ผลการทดลอง พบชนิดของสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ อัตราการใช้ พร้อมทั้งวิธีการพ่นที่เหมาะสม เพื่อแนะนําให้เกษตรกรใช้ในการป้องกันกําจัดหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วในถั่วเหลืองต่อไป สําหรับบทความในฉบับนี้ มี 2 เรื่อง ได้แก่ มวนตัวห้ำที่น่าสนใจในสกุล Nesidiocoris และเรื่องเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ที่ไม่ได้ทําลายเฉพาะผลไม้ เท่านั้น แต่สามารถเข้าทําลายผลของพืชอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพืชผัก พืชป่า และวัชพืช ด้วย

กองบรรณาธิการวารสารกีฏและสัตววิทยาขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามผลงานวิจัยเหล่านี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้น ข้อมูลจากผลงานวิจัยและบทความในวารสารนี้ได้ ผ่านทาง www.ezathai.org โปรดติดตามฉบับต่อไป

ผลงานวิจัย
•ชนิดแมลงวันหนอนชอนใบ (Diptera: Agromyzidae) พืชอาหาร และการแพร่กระจาย ในประเทศไทย
ยุวรินทร์ บุญทบ สุนัดดา เชาวลิต ชมัยพร บัวมาศ สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ สิริชัย สาธุวิจารณ์
• อนุกรมวิธานและความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น(Orthoptera)ในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ของประเทศไทย
จารุวัตถ์ แต้กุล จีระศักดิ์ กอคูณกลาง ยุวรินทร์ บุญทบ สุนัดดา เชาวลิต ชมัยพร บัวมาศ  อิทธิพล บรรณาการ เกศสุดา สนศิริ อาทิตย์ รักกสิกร จอมสุรางค์ ดวงธิสาร สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
• ชีววิทยาและการเจริญเติบโตของเหาหนังสือ Liposcelis spp. (Psocoptera: Liposcelidae)ท่ีพบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศรุตา สิทธิไชยากุล รังสิมา เก่งการพานิช ภาวินี หนูชนะภัย ดวงสมร สุทธิสุทธิ์
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว Melanagromyza sojae Zehntner ในถั่วเหลือง
สิริกัญญา ขุนวิเศษ สุชาดา สุพรศิลป์ สรรชัย เพชรธรรมรส

บทความ
• มวนสกุลNesidiocoris:มวนตัวห้ำที่น่าสนใจ ​ จอมสุรางค์ ดวงธิสาร
• 
ชื่อแมลงวันผลไม้ ทําลายแต่ผลไม้เหมือนชื่อหรือเปล่านะ?
สัญญาณี ศรีคชา