วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2566

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2566

วารสารกีฏและสัตววิทยา ฉบับที่ 1 – 2 (มกราคม – ธันวาคม 2566) นำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง 2 ไอโซเลท ได้แก่ Metarhizium anisopliae ไอโซเลท DOA-M8 และ Beauveria bassiana ไอโซเลท DOA-B4 ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วศัตรูที่สำคัญของถั่วฝักยาวและพืชผักหลายชนิด ผลการทดลองทราบความเข้มข้นอัตราในการใช้ที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เพลี้ยอ่อนติดเชื้อตายมากที่สุด และต้นทุนการผลิตเชื้อราสาเหตุโรคแมลงทั้ง 2 ชนิด ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 เป็นผลการทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชา ซาโปนิน (saponin) 10% ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้าในสภาพไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี พบอัตราการใช้และช่วงการพ่นสารที่เหมาะสมเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกร เรื่องที่ 3 เป็นรายงานผลการประเมินความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny ที่ทำลายมะเขือในพื้นที่ปลูกสำคัญในช่วงปี 2564 – 2566 พบชนิดสารฆ่าแมลงที่เพลี้ยไฟมีความต้านทานต่ำหลายชนิดที่สามารถแนะนำให้เกษตรกรนำมาสลับใช้หมุนเวียนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของเพลี้ยไฟชนิดนี้ได้

บทความในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูศัตรูพืช เรื่องแรกเป็นการแนะนำสรรพคุณของหางไหล ทั้งข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา และข้อมูลการใช้สารสกัดโรติโนนจากหางไหลเพื่อนำมาใช้ป้องกันกำจัดหนูศัตรูพืช ส่วนบทความเรื่องที่ 2 เป็นรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายประชากรของหนูนาใหญ่ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความในวารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้ และฉบับที่ลงตีพิมพ์แล้วได้ ผ่านทาง www.ezathai.org

ผลงานวิจัย

·การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae และ Beauveria bassiana ควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora Koch) ในห้องปฏิบัติการ
ภัททิรา ศาตร์วงษ์  ทิภาพร นวลเนตร  เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
·การทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน้ำมัน ซาโปนิน (saponin) 10% [ที-ซาโปนิน (T-Saponin)]  เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus) ในคะน้า
สัญญาณี ศรีคชา  กรกต ดำรักษ์  ลักษมี เดชานุรักษ์นุกูล
·ประเมินความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟ (Thrips palmi Karny) ที่ทำลายมะเขือในพื้นที่ปลูกสำคัญ
กรกฏ รัตนมหามณีกร  ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา  ศุภกร แต่งสวน

บทความ

• หางไหล : ทางเลือกใหม่ของพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดหนูศัตรูพืช
ทัสดาว เกตุเนตร
• 
สถานการณ์การแพร่กระจายของหนูนาใหญ่ Rattus argentiventer (Robinson & Kloss, 1916)ในประเทศไทย
สมเกียรติ กล้าแข็งา