วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) เนื้อหาสาระยังคงความเข้มข้นในเชิงวิชาการด้านกีฏวิทยา โดยเป็นผลงานวิจัย 4 เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดหนอนแดงในชมพู่ การจัดการสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบพวง ประสิทธิภาพของสารกำจัดไรในกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอ การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเตาไรเซียมพร้อมใช้อย่างง่าย และอีก 1 เรื่อง เป็นบทความเชิงวิจัย (short communication) รายงานการพบเชื้อรา Metarhizium rileyi เข้าทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากนักวิจัยด้านกีฏวิทยาจากกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัยเหล่านี้นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง-ไรศัตรูพืชบางชนิดที่ยังไม่เคยมีคำแนะนำให้กับเกษตรกรมาก่อน และการจัดการสารฆ่าแมลง-ไรเพื่อชะลอการต้านทานในศัตรูพืช ยังมีผลงานวิจัยส่งเสริมการใช่ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชด้วย ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถทำเองเพื่อนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ และรายงานการพบเชื้อราเข้าทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในเนื้อเรื่องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของเชื้อราชนิดนี้ด้วย นอกจากนั้น ในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีก 2 เรื่อง เกี่ยวกับการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของชันโรงในประเทศไทย และการปลูกผักสวนครัวในกระถางเพื่อคลายความเครียดในสถานการณ์โควิด-19 เขียนโดยนักกีฏวิทยาที่ช่ำชองทั้งการเปนนักวิจัยและเป็นเกษตรกร

ผลงานวิจัย
• ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดหนอนแดง Meridarchis scyrodes Meyrick ในชมพู่
กรกต ดำรักษ์ สัญญาณี ศรีคชา วนาพร วงษ์นิคง หทัยภัทร เจษฎารมย์ ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
• การจัดการสารฆาแมลงในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ในกุหลาบพวง
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
• ประสิทธิภาพของสารกำจัดไรกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ในมะละกอ
ณพชรกร ธไภษัชย ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา อัจฉราภรณ ประเสริฐผล พลอยชมพู กรวิภาสเรือง อทิติยา แกวประดิษฐ วิมลวรรณ โชติวงศ
• การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมพร้อมใช้อย่างง่าย
เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ เมธาสิทธิ์ คนการ
• Short Communication : First Report on Natural Occurrence of Metarhizium rileyi (Farlow) Samson Against Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) in Thailand
Saengkhae Nawanich Amphai Promnaret Waraporn Bunkoed Sopon Uraichuen Wiboon Chongrattanameteekul

บทความ
• “ชันโรงมาไลยพันธุ์” Tetragonula malaipanae Engel, Michener, & Boontop, n. sp. ชันโรงชนิดใหม่ของโลก
ยุวรินทร์ บุญทบ
• กปลูกผักสวนครัวในกระถางเพื่อบริโภคยามสถานการณโควิด-19
เกรียงไกร จำเริญมา