วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

วารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)ฉบับนี้เสนอผลงานวิจัย 5 เรื่อง และ บทความ 2 เรื่อง ผลงานวิจัยที่นักวิชาการนําเสนอในเรื่องแรกเป็นการวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae เป็นแมลงปากดูดศัตรูพืชท่ีเป็นปัญหาของเกษตรกร และท่ีสําคัญ คือ ลักษณะที่มีลําตัวเล็ก จึงสามารถหลบซ่อนไปกับพืช ผัก และผลไม้ส่งออก การวินิจฉัยจําแนกชนิดของเพล้ียหอยเกล็ดจึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับประเทศคู่ค้าที่มีเพลี้ยหอยเกล็ดเป็นศัตรูพืชกักกัน ผู้วิจัยได้เน้นลักษณะ อนุกรมวิธานทางสัณฐานวิทยา พร้อมทั้งมีภาพถ่ายให้เห็นลักษณะของเพลี้ยหอยเกล็ดชนิดต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วย ผลงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่องต่อไป เป็นเรื่องการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในมะเขือเปราะ ซึ่งเป็นการแก้ไข ปัญหาการติดไปของแมลงศัตรูกักกันในมะเขือเปราะที่เป็นอุปสรรคที่สําคัญในการส่งออก ผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถ นําไปพัฒนาระบบการผลิตมะเขือเปราะให้เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าในกลุ่ม EU ส่วนผลงานวิจัยอีก 3 เรื่อง ที่นําเสนอ เป็นเรื่องประสิทธิภาพของสารกําจัดแมลงที่ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทยชนิดต่าง ๆ ในการป้องกันกําจัด เพลี้ยจักจ่ันในมะม่วง ด้วงเต่าแตงแดงในแตงกวา และเพลี้ยไฟในถ่ัวเขียว ยึดแนวทางการบริหารจัดการความต้านทาน ต่อสารฆ่าแมลงเป็นหลัก โดยทดสอบใช้สารกําจัดแมลงสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ ผลการวิจัยที่ได้เป็นประโยชน์ สําหรับเกษตรกรในการชะลอความต้านทานต่อสารกําจัดแมลง นอกจากนั้นผลของการวิจัยยังเป็นข้อมูล สําหรับการ ปรับปรุงการกําหนดสารเปรียบเทียบมาตรฐานในการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในการป้องกันกําจัดแมลงชนิด ดังกล่าวในมะม่วง แตงกวา และถั่วเขียว

บทความในฉบับนี้เสนอความรู้เกี่ยวกับตั๊กแตนไผ่ ศัตรูเฝ้าระวังที่สําคัญของประเทศไทย ผู้เขียนได้กล่าวถึง การค้นพบครั้งแรก ชีวประวัติ พืชอาหาร นิเวศวิทยา และประวัติการรุกรานของต๊ักแตนชนิดนี้ที่ทําความเสียหายต่อ พืชเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ในบทความมีภาพรูปร่างลักษณะของตั๊กแตนไผ่ให้ได้รู้จักเพื่อเป็นประโยชน์ใน การติดตามเฝ้าระวัง นอกจากนี้ได้เสนอวิธีการป้องกันกําจัดไว้แล้วเป็นเบื้องต้นหากพบตั๊กแตนไผ่ระบาดแพร่เข้ามายัง ประเทศไทย สําหรับบทความเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจที่ผู้เขียนแนะนําให้รู้จักเพล้ียหอยยักษ์ Drosicha แมลงท่ีเป็น แหล่งโปรตีนอาหารท้องถิ่นของชุมชน ซี่งผู้เขียนได้ทิ้งท้ายไว้ว่า การบริโภคเพลี้ยหอยยักษ์ชนิดนี้ถือว่าเป็นการควบคุม ระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล ไม่ทําให้เกิดการระบาดของเพลี้ยหอยยักษ์นั่นเอง

กองบรรณาธิการวารสารกีฏและสัตววิทยาขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามผลงานวิจัยเหล่านี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้น ข้อมูลจากผลงานวิจัยและบทความในวารสารนี้ได้ ผ่านทาง www.ezathai.org โปรดติดตามฉบับต่อไป

ผลงานวิจัย
• อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) ในประเทศไทย
  ชมัยพร บัวมาศ จารุวัตถ์ แต้กุล ยุวรินทร์ บุญทบ สุนัดดา เชาวลิต สิทธิศิโรดม แก้วสวัสด์ิ
• การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในมะเขือเปราะ
  สัญญาณี ศรีคชา กรกต ดํารักษ์ หทัยภัทร เจษฎารมย์
• ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงหลากหลายกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ในการป้องกันกําจัด เพลี้ยจักจั่นมะม่วง Idioscopus clypealis (Lethierry) ในมะม่วง
  ศรีจํานรรจ์ ศรีจันทรา สราญจิต ไกรฤกษ์ บุษบง มนัสมั่นคง วนาพร วงษ์นิคง
•ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดด้วงเต่าแตงแดง Aulacophora indica (Gmelin) ในแตงกวา
  สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น ธีราทัย บุญญะประภา สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
• ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดเพล้ียไฟในถั่วเขียว
  สิริกัญญา ขุนวิเศษ สุชาดา สุพรศิลป์ สรรชัย เพชรธรรมรส

บทความ
ตั๊กแตนไผ่ ศัตรูพืชเฝ้าระวังที่สําคัญของประเทศไทย
จารุวัตถ์ แต้กุล สุนัดดา เชาวลิต
• 
เพลี้ยหอยยักษ์ Drosicha (Hemiptera: Coccoidea: Monophlebidae) วิถีการบริโภคของชุมชนหรือศัตรูพืชท่ีต้องจัดการ
ชมัยพร บัวมาศ