banner ad
banner ad

RSSCategory: แมลงและไร

การใช้ไรตัวห้ำ

| August 7, 2015

การใช้ไรตัวห้ำควบคุมไรสองจุดศัตรูสตรอเบอรี่ Biological Control of Two-Spotted Spider Mite on Strawberries by Predatory Mite Amblyseius longispinosus (Evans) การควบคุมประชากรไรศัตรูพืชโดยใช้ไรตัวห้ำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกพืชแผนใหม่ตามนโยบาย ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของบริการศัตรูพืช (IPM) ความเป็นไปได้ในการควบคุมไรศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์ไรตัวห้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อรักษาสมดุลในธรรมชาติ

Continue Reading

มวนพิฆาต

| August 7, 2015

มวนพิฆาต Stink bug ; Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติพวกแมลงห้ำ ทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สามารถทำลายศัตรูพืชในระยะหนอนได้หลายชนิด โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อต่างๆ มวนพิฆาตนี้สามารถนำไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืข และดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพสวน และสภาพไร่

Continue Reading

การป้องกันกำจัด…ปลวก

| August 7, 2015

การป้องกันกำจัด…ปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะมนุษย์ เนื่องจากปลวกใช้เซลลูโลสเป็นอาหาร ทำให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อพืชพันธุ์ต่างๆทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ตลอดจนทำลายสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ทำด้วยไม้หรือสารเซลลูโลส นอกจากนี้ปลวกยังสามารถกัดทำลายพลาสติก เครื่องหนัง ฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์ ตลอดจนโลหะที่อ่อน เช่นตะกั่ว อลูมิเนียม เป็นต้น

Continue Reading

แมลงวันผลไม้

| August 7, 2015

แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้เป็นแมลงในวงศ์ เทฟริติดี้ (Tephritidae) แมลงในวงศ์นี้ประกอบด้วยแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและ ผลไม้ มากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตหนาว เขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก

Continue Reading

หิ่งห้อย

| August 7, 2015

หิ่งห้อย หรือ แมลงแสง แมลงคาเรือง แมลงทิ้งถ่วงเป็นแมลงปีกแข็ง อยู่ในวงศ์แลมพายรีดี้ (Lampyridae) อันดับโคลีออปเทอรา (Coleoptera) ทั่วโลกมีหิ่งห้อยประมาณ 2,000 ชนิด ประเทศไทยมีประมาณ 100 ชนิด หิ่งห้อยตัวแรกที่มีหลักฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แมลง กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร คือ Luciola substriata Gorham พบโดยชาวอังกฤษชื่อ W.S.R. Ladell และจำแนกชนิดโดย G.E.B. Gorham เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 ระบุสถานที่พบว่า ประเทศไทย

Continue Reading

แมลงดำหนามมะพร้าว

| August 7, 2015

แมลงดำหนามมะพร้าว…ภัยเงียบที่กำลังคืบคลาด ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข่าวการระบาดของแมลงชนิดหนึ่ง ทำความเสียหายแก่มะพร้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเกาะพงัน และอำเภอเกาะสมุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

Continue Reading

กีฏวิทยาเบื้องต้น

| August 7, 2015

เรื่องของแมลงเบื้องต้นแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีบรรพบุรุษร่วมกันมากับสัตว์ขาปล้องกลุ่มอื่นๆ

Continue Reading

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียน

| March 27, 2015

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียน ขณะนี้พบต้นทุเรียนจำนวนมากมีอาการทรุดโทรม ใบร่วง กิ่งแห้ง และยืนต้นตาย จาการสำรวจในแหล่งปลูกทุเรียนทั่วประเทศ พบว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากการทำลายของด้วงหนวดยาวชนิด ? ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ? (Bactocera rufomaculataDe Geer) การระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้เกิดขึ้นและค่อยๆ สะสมความรุนแรงแบบภัยมืด โดยชาวสวนไม่ทราบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูดังกล่าว เนื่องจากหนอนด้วงหนวดยาวทำลายอยู่ภายใต้เปลือกต้นทุเรียนไม่สามารถสังเกตเห็นจากภายนอกได้

Continue Reading

ผีเสื้อถุงทอง

| March 27, 2015

ผีเสื้อถุงทอง เป็นผีเสื้อในวงศ์ Papilionidae มีปีกขนาดใหญ่ เวลาบินดูคล้ายนก แต่เชื่องช้า ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Golden birdwings ผีเสื้อถุงทองมีลำตัวค่อนข้างใหญ่และหนา ปีกสีดำปนเหลือง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อกลุ่มนี้ในโลกมีเพียง 3 สกุล คือ สกุล Trogonoptera พบในมาเลเซีย สกุล Ornitoptera พบมากในบอร์เนียวและออสเตรเลีย และสกุล Tribos ซึ่งเป็นสกุลที่พบมากในประเทศไทย ชนิดที่พบ ได้แก่ ผีเสื้อถุงทองป่าสูง; Troides helena Linnaeus ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้; Troides amphrysus Cramer และผีเสื้อถุงทองธรรมดา; Troidesaeacus Felder ซึ่งเป็นชนิดที่พบเห็นได้ง่าย

Continue Reading

banner ad