เพลี้ยไฟในมะม่วง

ลักษณะอาการ : พบรอยแผลที่บริเวณผิวผล มีการระบาดทำลายมากๆ จะทำให้ผลมะม่วงแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ผลแตกและร่วงในที่สุด

การป้องกันกำจัด : พ่น lambdacyhalothrin (karate.2.5% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ fenpropathrin (Danitol 10% EC อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะผลขนาดมะเขือพวง ร่วมกับการใช้กับดักแมลง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่