1.แมลงวันผลไม้

ลักษณะอาการ : ผลเน่า และร่วงหล่น

การป้องกันกำจัด : เก็บทำลายผลที่ร่วงหล่น, เริ่มห่อผลหลังจากไหมร่วงแล้ว 14 วัน หากระบาดรุนแรง พ่นให้ทั่วทั้งต้นด้วย malathaion 57%EC อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ chlopyrifos 40%EC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร และพ่นเหยื่อโปรตีนผสม malathaion 57%EC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร ต้นละ 1-4 จุด ทุก 5-7 วัน/ครั้ง ในเวลาเช้าตรู่ พ่นจนกระทั่งห่อผลหมดทั้งแปลงหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด

fruitfly

2.หนอนแดง

ลักษณะอาการ : หนอนกัดกินเนื้อภายในและขับถ่ายไว้เป็นเม็ดกลมเล็ก ทำให้ผลร่วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้

การป้องกันกำจัด : พ่น diflubenzuron (dimilin 25% WP) อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
หรือ triazophos (hostatation 40% EC) อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ในช่วงเริ่มแทงดอก 1 ครั้ง และช่วงดอกตูม 1 ครั้ง และพ่นหลังติดผล 2-3 ครั้ง จนห่อผลหมด