หนอนกระทู้ลายจุด fall armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda  แมลงชนิดนี้ถิ่นดั้งเดิมอยู่ทวีปอเมริกา แต่เมื่อปี 59 เริ่มตรวจพบการระบาดในอาฟริกา ผีเสื้อสามารถบิน/ไปกับลมได้คืนละเป็น 100 กม. ลักษณะหนอนที่หัวจะมี suture (ร่อง) สีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับชัดเจน มีตุ่มขนกระจายบนลำตัวคล้ายหนอนเจาะฝักข้าวโพด Helicoverpa armigera แต่ตุ่มขนที่ปลายส่วนท้องจะเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

faw

1.หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการจัดการ armyworm ในแอฟริกา

2.วิธีการดูหนอน และประเมินความเสี่ยงหนอนกระทู้สี่จุด (Fall Armyworm)

3.คำแนะนำจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

4. รูปหนอน

การป้องกันกำจัด

1.ไถพลิกดิน และไถพรวนเพื่อกำจัดดักแด้

2. สำรวจต้นข้าวโพดระยะงอกจนถึงอายุ 40 วัน เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายทิ้ง

3. ปล่อยแตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต เพื่อไปกินทำลายไข่และหนอน

4. พ่นเชื้อBt. อัตรา 80 g/น้ำ 20 l.

5. ใช้สาร indoxacarb 15% SC, chlorfenapr 10% SC อัตรา 30 ml. หรือ สาร spinetoram 12% SC, chlorantraniliprole 5.17%SC อัตรา 20 ml หรือ สาร flubendiamide 20% WG อัตรา 6 g  ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงเย็น และพ่นติดต่อกันทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-4 ครั้ง ข้าวโพดทีี่อายุ 30 วันให้พ่นสารฆ่าแมลงเข้าไปที่กรวยใบ

หมายเหตุ การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้เปลี่ยนกลุ่มสารฯ หมุนเวียน ทุก 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต ลดการดื้อยา