โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12

จัดโดย

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้

วันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม (STEM)

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.หลักการและเหตุผล

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนและสังคมมาอย่างต่อเมื่องเป็นประจำทุกปี โครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยการให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรม รู้เห็นด้วยตาและมือปฏิบัติ ในปี 2561 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดหลักสูตรค่ายร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม หรือ “STEM Education” (Science : Technology : Engineering : Mathematics) เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็ม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเห็นด้วยตาและการปฏิบัติด้วยมือ นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาสู่การคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

3.สถานที่

ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

4.กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับใต้ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโศกน้อย โรงเรียนบ้านโนนกระโดน และโรงเรียนบ้านหัวป้าง

5.วิธีดำเนินการ

-กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับป่า ทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า

– กิจกรรมเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม สีสันบนลายผ้า โดยใช้สีย้อมจากพืชพรรณและวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้รักวัฒนธรรมท้องถิ่น

– กิจกรรมการเดินทางของพฤกษา รู้จักการแพร่ขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ

– กิจกรรมรู้จักแมลงและสัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงอย่างถูกต้อง ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช แมลงกับมนุษย์ ชนิดของแมลงที่มีประโยชน์และมีโทษ สมดุลธรรมชาติที่เกิดจากแมลง

– กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติยามค่ำคืน เรียนรู้ชนิดแมลงกลางคืนจากกับดักแสงไฟ และดูดาว

– กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า ส่องดูนกชนิดต่างๆ

– กิจกรรม STEM ศึกษา (การสร้างจรวดจากขวดพลาสติก) ที่ได้ความคิดแรงบันดาลใจจากการสร้างพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ

6.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561 (2 วัน 1 คืน)

7. ผู้รับผิดชอบ

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนเกิดการซึมซับ รู้รักษ์ รู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนโดยใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รู้ ได้เห็นจากธรรมชาติ