ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร?

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

——————————————-

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการส่งออกข้าวและผลิตผลเกษตรของประเทศไทย คือ การเข้าทำลายของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร (Stored Product Insect) ในขณะที่เก็บรักษาเพื่อรอการผลิต หรือรอการส่งออก การเข้าทำลายของแมลงศัตรูนั้นนอกจากจะทำลายให้ผลผลิตเสียหายโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขลักษณะและคุณภาพของผลิตผล รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางการค้าอีกด้วยเนื่องจากในปัจจุบันประเทศผู้ซื้อได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยอาหาร การปนเปื้อนจากแมลงเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย ดังนั้นการจัดการผลิตผลเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร และปลอดศัตรูพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย การศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ กฎ ระเบียบ ของมาตรฐานตลาดโลกและของประเทศผู้ซื้อ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่บริษัทและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตผลเกษตรควรจะต้องรับทราบ การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้ถึง ชนิดของแมลงที่พบทำลายผลิตผลเกษตรของประเทศ แมลงที่พบทั่วโลกและแมลงที่ประเทศผู้ซื้อเฝ้าระวัง การป้องกันกำจัด เทคนิคการใช้สารรม และการสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารรม ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการจัดทำโปรแกรมการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะในระบบการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices-GMP) ของโรงงานที่ผลิตเพื่อการส่งออก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูที่พบในผลิตผลเกษตรส่งออก สามารถตรวจสอบชนิดและการทำลายเบื้องต้น ตลอดจนมีความรู้และเข้าใจในการป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง ทั้งการใช้สารฆ่าแมลง และสารรม สามารถนำไปบริหารจัดการศัตรูอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ download ภาพการอบรม!!!

 

 

ric09