ภาพการฝึกอบรม

หลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก

และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

0011 0012 0013