ค่าย รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา ครั้งที่ 10

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

กิจกรรมค่าย รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมโดยตรง เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับส้งคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันเยาวชนในที่นี้คงได้รับรู้ข่าวสารและข้อมูลจากทุกสื่อถึงการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก ที่เราเรียกง่ายๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่า สภาวะโลกร้อน ในสถานการณ์เช่นนี้พวก้ราจะช่วยอะไรได้บ้าง กิจกรรมในเวลา 2 วัน เราจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของป่าไม้อย่างแท้จริง จะได้รู้ได้เห็นว่าในป่ามีอะไรบ้าง ความสมดุลของธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับพวกเราได้อย่างไร เยาวชนทุกคนจะได้ประจักษ์ชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน การขาดหรือลดน้อยถอยลงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำให้เกิดอะไรได้บ้าง และเราผู้มีชีวิตอยู่ ณ วันนี้จะช่วยกันอย่างไรเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายจะได้กลับมาอยู่กับเราได้เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม และที่สำคัญจะต้องอยู่กับเราอย่างยั่งยืนตลอดไป

sakaerat022

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

๐8.๐๐ ๐9.๐๐ น. เด็กๆทะยอยเข้าค่าย แจ้งชื่อ/เข้ากลุ่มรู้จักเพื่อนค่าย เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในค่าย

๐9.๐๐ ๐9.3๐ น. พิธีเปิดค่าย

1๐.๐๐ 12.๐๐ น. ท่องป่าศึกษาธรรมชาติหาความรู้มุ่งสู่การอนุรักษ์

12.๐๐ 13.๐๐ น. อาหารกลางวันกลางป่า

13.๐๐ – 16.3๐ น. สนุกสนานกับฐานการเรียนรู้

17.๐๐ – 18.๐๐ น. ชมไก่ฟ้าพญาลอ/ ศึกษานกต่างๆ

18.๐๐ – 19.๐๐ น. อาบน้ำ แต่งตัว รอสังสรรค์พร้อมอาหารเย็น

19.๐๐ – 2o.๐๐ น. ฟังบรรยายและชมสไลด์สวยๆเกี่ยวกับป่าสะแกราช

2๐.๐๐ – 21.๐๐ น. แมลงกับแสงไฟ มองฟ้าค้นหาดาวนันทนาการ สนุกสนานพร้อมอาหารเสริม

sakaerat024

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

๐6.๐๐ ๐๗.๓๐ น. ดูไก่ฟ้า / ดูนก

๐7.3๐ ๐8.3๐ น. อาหารเช้า

๐8.3๐ 12.๐๐ น. เรียนรู้อะไรในป่าเล่าสู่กันฟังบ้าง

12.๐๐ 13.๐๐ น. อาหารกลางวัน

13.๐๐ 14.๐๐ น. สรุปงาน

15.๐๐ 15.3๐ น. พิธีปิดค่าย บ๊าย บาย …. เพื่อนๆ

sakaerat023

ดูต่อไป