1. เดือนมกราคม ทำบุญตึกจักรทอง

2. เดือนมีนาคม วันที่ 3 มีนาคม 2559 จัดฝึกอบรมเรื่อง ?แมลง ไรและสัตว์ ศัตรูไม้ผล และการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม

3. เดือนเมษายน วันที่ 8 เมษายน 2559 ทำบุญประจำปีสมาคมฯ

4. เดือนมิถุนายน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 จัดค่ายเยาวชน ครั้งที่ 10 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

5. เดือนกรกฎาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ