ไรศัตรูมันสำปะหลัง

ไรแดงดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบเหลืองซีด เป็นรอยขีด ใบม้วนงอ ยอดงองุ้ม มีผลต่อการเจริญเติบโต และสร้างหัวของมันสำปะหลัง ไรแดงที่สำคัญที่พบเข้าทำลายมันสำปะหลัง มี 3 ชนิด คือ

ไรแดงหม่อน ไรแดงมันสำปะหลัง และไรแมงมุมคันซาวา

ไรแดงหม่อน ทำความเสียหายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบที่อยู่ส่วนล่างของต้นมันสำปะหลัง ไรแดงหม่อนจะสร้างเส้นใยปกคลุมใบ และลำต้น เมื่อไรแดงหม่อนเริ่มลงทำลายมันสำปะหลังจะเห็นเป็นจุดประด่างเหลืองบนผิวด้านบนของใบถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ใบไหม้ใบลู่ลง และเหี่ยวแห้ง ถ้าไรแดงหม่อนลงทำลายมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน อาจทำให้ใบร่วงยอดแห้ง และตายได้

ไรแดงมันสำปะหลัง ดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบส่วนยอดของต้นมันสำปะหลัง และขยายปริมาณลงมาส่วนล่าง ไรแดงมันสำปะหลังไม่สร้างเส้นใย

ไรแมงมุมคันซาวา ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบ โดยจะสร้างเส้นใยปกคลุม ผิวใบบริเวณที่ไรอาศัยอยู่ ถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ใบขาดเป็นรูพรุนตรงกลางใบ

mite

การป้องกันกำจัด

๑. หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง

๒. หมั่นตรวจแปลงในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง ถ้าพบระบาดของไรแดง ให้เก็บใบมันสำปะหลังมาทำลาย

๓. ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรง ให้พ่นสารป้องกันกำจัดไร โดยเลือกใช้สารป้องกันกำจัดไรชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไพริดาเบน ๒๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือเฟนบูทาทินออกไซด์ ๕๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน ๒๔% เอสซี อัตรา ๖ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ เตตระไดฟอน ๗.๒๕% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร