นำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง 2 ไอโซเลท ได้แก่ Metarhizium anisopliae ไอโซเลท DOA-M8 และ Beauveria bassiana ไอโซเลท DOA-B4 ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วศัตรูที่สำคัญของถั่วฝักยาวและพืชผักหลายชนิด ผลการทดลองทราบความเข้มข้นอัตราในการใช้ที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เพลี้ยอ่อนติดเชื้อตายมากที่สุด และต้นทุนการผลิตเชื้อราสาเหตุโรคแมลงทั้ง 2 ชนิด ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 เป็นผลการทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชา ซาโปนิน (saponin) 10% ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้าในสภาพไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี พบอัตราการใช้และช่วงการพ่นสารที่เหมาะสมเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกร เรื่องที่ 3 เป็นรายงานผลการประเมินความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny ที่ทำลายมะเขือในพื้นที่ปลูกสำคัญในช่วงปี 2564 – 2566 พบชนิดสารฆ่าแมลงที่เพลี้ยไฟมีความต้านทานต่ำหลายชนิดที่สามารถแนะนำให้เกษตรกรนำมาสลับใช้หมุนเวียนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของเพลี้ยไฟชนิดนี้ได้

บทความในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูศัตรูพืช เรื่องแรกเป็นการแนะนำสรรพคุณของหางไหล ทั้งข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา และข้อมูลการใช้สารสกัดโรติโนนจากหางไหลเพื่อนำมาใช้ป้องกันกำจัดหนูศัตรูพืช ส่วนบทความเรื่องที่ 2 เป็นรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายประชากรของหนูนาใหญ่ในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความในวารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้ และฉบับที่ลงตีพิมพ์แล้วได้ ผ่านทาง www.ezathai.org