7 กพ. 67 ประชุมปรึกษาและพิจารณาเตรียมจัดงานประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ได้มอบให้สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ดังนั้นสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จึงขอเชิญนายกและเลขาสมาคมฯ  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาเตรียมจัดงาน ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 พิจารณาสถานที่จัดประชุม

2.2 กำหนด Theme ของการประชุม

2.3 กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม ค่าบูธนิทรรศการ และอื่นๆ

2.4 เสนอบุคคลและหัวข้อการบรรยายพิเศษ

2.5 พิจารณาบุคคลเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การประชุม

2.6 พิจารณาคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน   

2.7  กำหนดการออกประกาศฉบับที่ 1 (First Annoucement)

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ