สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จัดโครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนาป่าเขา” ครั้งที่ 15  วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานพลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนและสังคมมาอย่างต่อเมื่องเป็นประจำทุกปี โครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยการให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรม การเห็นด้วยตาและการปฏิบัติด้วยมือ ในปี 2566 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดหลักสูตรค่ายร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม หรือ “STEM Education” (Science : Technology : Engineering : Mathematics) เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็ม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

2. วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเห็นด้วยตาและการปฏิบัติด้วยมือ นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาสู่การคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์
3. สถานที่ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับใต้ โรงเรืยนผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโศกน้อย โรงเรืยนบ้านโนนกระโดน โรงเรืยนบ้านหัวป้าง และโรงเรียนโนนไทย
5. วิธีดำเนินการ ให้นักเรียนเรียนรู้โดยรับฟังการบรรยายและลงมือปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่
ฐานที่ 1 เก็บแมลงยอดหญ้าและสัตว์หน้าดิน
ฐานที่ 2 รู้จักแมลงและสัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงอย่างถูกต้องความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช แมลงกับมนุษย์ ชนิดของแมลงที่มีประโยชน์
ฐานที่ 3 ศึกษาแมลงและสัตว์หน้าดิน
ฐานที่ 4 เล่นเกมส์แมลงและสัตว์เป็นภาษาอังกฤษในสระน้ำ
ฐานที่ 5การศึกษาธรรมชาติยามค่ำคืน เรียนรู้ชนิดแมลงกลางคืน จากกับดักแสงไฟ และดูดาว
ฐานที่ 6 เดินศึกษาธรรมชาติพืช และสัตว์ยามเช้า
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 (2 วัน 1 คืน)
7. งบประมาณ จำนวน 150,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เยาวชนได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ พืชพรรณไม้ สมุนไพรต่าง ๆ รู้จักชนิดของแมลงและสัตว์ในธรรมชาติ ที่มีทั้งคุณและโทษ โดยมีประสบการณ์ตรง รับรู้-เห็นด้วยตา และปฏิบัติด้วยมือ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้วยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนั้น เยาวชนเกิดการซึมซับ รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนาป่าเขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปลูกจิตสำนึกที่จะรักษาและหวงแหนธรรมชาติแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเกิด ให้ยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าย

1. คุณวนิดา  อังศุพันธุ์
2. บริษัท ที เอ บี อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด
3. บริษัท อีคลิปส์ จำกัด
4. บริษัท โซตัส อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด
5. บริษัท แอ็กโพรีแพ็กซ์ จำกัด
6. บริษัท เคมแฟค จำกัด
7. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
8. บริษัท ไทยอโกรเทรด จำกัด
9. บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด
10. บริษัท สหายเกษตร จำกัด
11. บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
12. ชมรมไลน์ด้านซ์
13. บริษัท สตรองครอป จำกัด
14. บริษัท เอส แอนด์ พี ฟอมูเลเตอร์ จำกัด
15. บริษัท เคนโซ แอคแคร์ จำกัด
16. บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด
18. บริษัท ครอปอะกริเทค จำกัด
19. 
บริษัท อโนวา ดาต้าลิงค์ จำกัด
20. บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
21. บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
22. มูลนิธิกีฎวิทยาแห่งประเทศไทย

1. คุณสุนีย์ ถนอมบูรณ์เจริญ มอบตุ๊กตาผ้า
2. สมาคมค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย มอบเสื้อยืดเด็ก
3. Siam insect Zoo มอบหนังสือแมลงสำหรับเด็ก
4. บริษัท หมาแดง จำกัด มอบเป้เด็กนักเรียน
5. บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเสื้อ ผ้าขนหนู กระติกน้ำ
6 บริษัทเนสท์เล่ มอบอาหารว่างคอนเฟลก

หากผู้ใดสนใจร่วมสมทบทุนได้ที่สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจัดงาน

Power by สัจจะ ประสงค์ทรัพย์