สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
1.สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ
2.พิจารณาการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทุเรียนอย่างมืออาชีพด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (การป้องกันหนอนเจาะทุเรียนเพื่อการส่งออก การจัดการโรคไฟท็อปเทอร่า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โดรน การควบคุมสั่งการด้วยเซนเซอร์ต่างๆ การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
3.การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน รู้ค่าไพรพนา ป่าเขา จ.นครราชสีมา 
4.การจัดงานงาน “น้ำใจแห่งไมตรี” ปี 66

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ