สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ดังเอกสารแนบ

1. หนังสือเชิญประชุม
2. กำหนดการ
3. แบบตอบรับ
4. แบบตอบรับ online

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

8:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน
9:00 – 9:15 น. สมาชิกสังสรรค์และรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม


9:15 – 9:30 น. เปิดการประชุม
โดย นายศรุต สุทธิอารมณ์ นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย


9:30 – 11:30 น. การเสวนา เรื่อง มหัศจรรย์”ผึ้งชันโรง” การพัฒนาการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
โดย วิทยากร 4 ท่าน
– ผศ. ดร. อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ผศ. ดร. ชามา อินซอน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– นายวสันต์ ภูผา ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง
ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
– นายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์
ดำเนินการเสวนา โดย ดร. พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มกีฎและสัตวิทยา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


11:30 – 12:30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566
– รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
– รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย
– การแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558


12:30 – 14:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

โปรดแจ้งการตอบรับหรือส่งแบบตอบรับ ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
ที่ ชมพูนุท จรรยาเพศ โทร. 089-129-6994 โทรสาร 02-940-5825
E-mail: chanyapate@gmail.com
หรือส่งที่ตู้ ป.ณ. 9 – 34 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ  แบบตอบรับ online