การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืชระดับพื้นฐาน ประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย ด้านวิทยาการวัชพืช กีฏและสัตววิทยา โรคพืชและจุลชีววิทยา วิศวกรรมเกษตร และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนางานวิจัยต่อไป

2. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการทำงานวิจัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยด้านการอารักขาพืชให้มีคุณภาพ

ติดตามได้ที่ https://www.nppcthailand.com/