ด้วยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้นถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบการดำเนินงาน และสถานภาพทางการเงิน ของสมาคมฯ ในการนี้ได้จัดให้มี การเสวนาพิเศษ เรื่อง “จิ้งหรีด จากแมลงสู่โปรตีนแห่งอนาคต โอกาส และความท้าทาย” สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ฟังการเสวนาพิเศษ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันและสถานที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และอาหาร โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ezathai@gmail.com

แบบตอบรับ  https://forms.gle/u3Z2rsEiEFJyPMAZ7