ประกาศสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ตามที่ข้อบังคับสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย หมวด ๑๑ การประชุมใหญ่ ข้อ ๓๕ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปีนั้น เนื่องด้วยเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวมทั้งการดำเนินชีวิตของ ประชาชนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทางสมาคมมีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเลื่อนการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และเมื่อหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางสมาคมจะ ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้แก่สมาชิกได้รับทราบในโอกาสต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด