รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และการป้องกันกำจัด” 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม (501) ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท
1
นายปรีชา เศรษฐโภคิน
smart farmer
2
นางสาวณัฐพร จำปี
smart farmer
3
นางสาวสาวิตรี มาไลยพันธุ์
smart farmer
4
นายระพีพันธ์ อ่ำสำโรง
smart farmer
5
นายธนกฤต ภูริโภไคยกุล
บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จำกัด
6
นางสาววิจิตตรา วรรณโพธิ์
บริษัท โกลบอล ครอปส์
7
คุณปริยวรรณ ทรัพยสาร
บริษัท เคนโซ แอคแคร์ จำกัด
8
นายนพดล โชติรัตน์
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
9
นางสาวอรพรรณ รุ่งรัตนรติสกุล
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
10
นายเอกบุรุษ สังข์อยู่ดี
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
11
นายพงศกร สุธีกาญจโนทัย
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
12
นายธรรมรัตน์ โตริต
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
13
นายอนุชิต แสงดี
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
14
นายชิตพล โตทรัพย์
บริษัท เจียไต๋ จำกัด 
15
นางสาวจันทร์จุฑา เหลือมปุ๋ย
บริษัทชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จํากัด
16
นางสาวสุจิตรา ก๊กเครือ 
บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด
17
นายมณฑล ตันตสุทธิกุล
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
18
นายธนวัฒน์ ศิริรัตน์
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
19
นายอดุลย์ศักดิ์ แย้มสรวล
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
20
นายรุจนะ ภิญโญศักดิ์
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
21
นายอธิคุณ ธนาก่อกิจเกษม
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
22
นายอรรถพร ผลประเสริฐ
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
23
นายวันชัย รัตนเดชากุล
บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด 
24
นายสุริยันต์ คำพิลา
บริษัท เซฟฟาร์ม จำกัด 
25
นางสาวบานชื่น หารสระคู
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26
นางศุกร์แก้ว แสวงมือ
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
27
นายจีรวัฒน์ นวนพุดชา
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
28
นายพีรดนย์ รักษ์บริสุทธิศรี
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
29
นายจักรพงศ์ ทวีสุขเกษมสันต์
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
30
นายอธิป ธรรมรุกชาติ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
31
นายสุทธิภัทร สวนคุ่ย
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
32
นายไพรศัลย์ ภักดีพงษ์
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
33
นางสาวชาลิสา เลิศหัสดีรัตน์
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
34
นายภัทรพงศ์ กฤติ์ธนทรัพย์
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
35
นายธนากร การประกอบ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
36
คุณขนิษฐา สอนกาล
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
37
คุณณัฏฐ์หทัย ช้วนรักธรรม
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
38
คุณจุฑารัตน์ ธรรมรุกชาติ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
39
นายฐานุพัฒน์ ศรีแสนยงค์
บริษัท ไทย อะโกรเทรด จำกัด
40
นายอุทัย เรือนทอง
บริษัท นูโปรครอป จำกัด
41
นายโอทิชัย บุญมา
บริษัท นูโปรครอป จำกัด
42
นายกิตติพงศ์ หลวงเป็ง
บริษัท นูโปรครอป จำกัด
43
นางสาวแพรวนภา อดิพญากุล
บริษัท นูโปรครอป จำกัด
44
นายณรงค์ เซ่งจ่าว
บริษัท บีเอเอสเอฟ
45
นายธีระ คีตวรานนท์
บริษัท บีเอเอสเอฟ
46
นางสาววทินี ตันเจริญ
บริษัท บีเอเอสเอฟ
47
คุณกัญญ์ชยภัทร รัตนทิพยาภรณ์
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
48
นายชัยวุฒิ สิงห์ด้วง
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
49
คุณนันทภัค แซ่เตีย
บริษัท ป. เคมีเทค จำกัด
50
นายธวัชชัย อาจปาสา
บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด
51
นายณริศย์ นิยม
บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด
52
นายสิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ
บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด
53
นายทศพล ทองลา
บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด
54
นางสาวอลิส จำปาทิ
บริษัท เฟรซ พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
55
นางสาวมาลัย สง่าแสง
บริษัท เฟรซ พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
56
นางสาวพนิดา  สอนหา
บริษัท เฟรซ พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
57
นางสาวเพ็ญนภาพ นาคชิณวงศ์
บริษัท เฟรซ พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
58
นางสาวสิริพร โอวาทกิจ
บริษัท เมเจอร์ฟาร์ วิชั่น จำกัด
59
นางสาวจันทนา สุขคง
บริษัท เมเจอร์ฟาร์ วิชั่น จำกัด
60
นายอภิญญา  ศรีอ่อนดี
บริษัท ยูนิพรีมา จำกัด
61
นายชัยอมร จันทร์พิทักษ์ 
บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด 
62
นางสาวสาวิตรี จันทร์พิทักษ์ 
บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด 
63
นายวันอับดุลเลาะ มามะ
บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด 
64
นางสาวสินีนุช เกิดอิ่ม
บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด 
65
นางสาวธิดา แสงสว่าง
บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จํากัด  
66
นางสาวธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จํากัด  
67
นางสาวดวงนภา เลิศกิจกวิน
บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จํากัด  
68
นายธวัช เรือนคำงาม
บริษัท ออสก้าร์ อะโกร จำกัด
69
นางสาวบุษกร  ประสิทธิ์ภิญโญ
บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
70
นายอรรถนิติ ตะบุตร
บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
71
นางสาวจิราพร อินครุฑ
บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
72
นาย นราพันธ์ จันทร์กระจาย
บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด 
73
นางสาวปิยะนุช เขียนเอี่ยม
บริษัท แอ็กโกร  (ประเทศไทย) จำกัด
74
นางสาวธนัญญา หมาดหมัน
บริษัท แอ็กโกร  (ประเทศไทย) จำกัด
75
นางสาวณัฐธยาน์ พงศ์สว่างพร
บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
76
นางสาวนฤมล แสงประดับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78
นางสาวสิริญา คัมภิโร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
นายจักรพงษ์ สุภาวรรณ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80
คุณวรรณภา มีก่ำ 
มูลนิธิชัยพัฒนา
81
คุณศุภรัตน์ ภู่ศรี
มูลนิธิชัยพัฒนา
82
คุณธรียา แสงเพ็ชร
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
83
คุณสุนทร คูณวัตร
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
84
คุณบุญญา นวลจันทร์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

หมายเหตุ หากมีข้อแก้ไข ให้แจ้งกลับมาที่ E-mail : ezathai@gmail.com