โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 13

จัดโดย

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่  18-19 ธันวาคม 2562

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1.หลักการและเหตุผล

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนและสังคมมาอย่างต่อเมื่องเป็นประจำทุกปี โครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยการให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรม รู้เห็นด้วยตาและมือปฏิบัติ ในปี 2562 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดหลักสูตรค่าย เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย สร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเห็นด้วยตาและการปฏิบัติด้วยมือ นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาสู่การคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

3.สถานที่

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

4.กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 

5.วิธีดำเนินการ

-กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับป่า ทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า

– กิจกรรมเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม สีสันบนลายผ้า โดยใช้สีย้อมจากพืชพรรณและวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้รักวัฒนธรรมท้องถิ่น

– กิจกรรมการเดินทางของพฤกษา รู้จักการแพร่ขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ

– กิจกรรมรู้จักแมลงและสัตว์ เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงอย่างถูกต้อง ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช แมลงกับมนุษย์ ชนิดของแมลงที่มีประโยชน์และมีโทษ สมดุลธรรมชาติที่เกิดจากแมลง

– กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติยามค่ำคืน เรียนรู้ชนิดแมลงกลางคืนจากกับดักแสงไฟ และดูดาว

– กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า ส่องดูนกชนิดต่างๆ

6.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  18-19 ธันวาคม 2562 (2 วัน 1 คืน)

7. ผู้รับผิดชอบ

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนเกิดการซึมซับ รู้รักษ์ รู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนโดยใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รู้ ได้เห็นจากธรรมชาติ