งานวิชาการมีดังนี้

1.ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของผีเสื้อหนอนกระทู้ สกุล Spodotera guenee ชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

2.การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis complex ในประเทศไทยด้วยลักษณะทางพันธุกรรม

3.การศึกษาความเป็นพืชอาศัย : การเข้าทำลายของแมลงวันทองในแก้วมังกรเนื้อแดง