วารสารฉบับปัจจุบัน

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 38 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2563

ในปัจจุบันการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการสอบถามหรือสัมภาษณ์จากนักวิชาการโดยตรง การค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง ณ ขณะนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ระดับการค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความนิยมสูงกว่าการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ออนไลน์สู่สื่อสาธารณะ สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อใด เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแสดงผลการค้นหาที่ต้องการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งผู้สืบค้นสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ โดยขึ้นกับวัตถุประสงค์และวิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่ความสำคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับที่มาของข้อมูล บุคคลที่ให้ข้อมูล และการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ จึงจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาอ้างอิงทางวิชาการได้ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบวารสารยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยนักวิชาการจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย ทำการประมวลผลและนำเสนองานวิจัยในรูปแบบเนื้อหาที่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ซึ่งตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านกีฏวิทยาและสัตววิทยาได้นำเสนอผลงานวิจัย บทความ และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับทางด้านกีฏวิทยาและสัตววิทยา ผ่านทาง วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and Zoology Gazette) ซึ่งมีนโยบายเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงด้านแมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช โดยเปิดกว้างรับพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน และใช้การพิจารณาแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน(double-blind peer review) ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ในท้ายเล่ม และขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์วารสารจากฉบับพิมพ์กระดาษ (hard copy) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)ผ่านระบบออนไลน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย www.ezathai.org ซึ่งผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์ผลงานวิจัย บทความ และสาระน่ารู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกีฏและสัตววิทยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับนี้ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 – 2 มกราคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ผลงานวิจัย

-ความต้านทานต่อสารกำจัดไรในไรสองจุดบนสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทย
ณพชรกร ธไภษัชย์ อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล พลอยชมพู กรวิภาสเรือง อทิติยา แก้วประดิษฐ์ วิมลวรรณ โชติวงศ์
-ประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟีนในการควบคุมมอดฟันเลื่อยสายพันธุ์ต้านทาน
ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ รังสิมา เก่งการพานิช ภาวินี หนูชนะภัย พณัญญา พบสุข ศรุตา สิทธิไชยากุล
– การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา
สัญญาณี ศรีคชา กรกต ดำรักษ์

บทความ
-หนอนกินจั่นมะพร้าว
สุนัดดา เชาวลิต สุภางคนา ถิรวุธ
-การเก็บตัวอย่างไร เป็นหัวใจสำคัญในการจำแนกชนิด
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง
-แมงมุมเลียนแบบมด
วิมลวรรณ โชติวงศ์
– แมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบในสินค้าเกษตรนำเข้าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสน
อัชลี นามวงษ์