วารสารฉบับปัจจุบัน

วารสารกีฎและสัตววิทยา ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2562

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นการนำผลลัพธ์ของโจทย์วิจัยมาเผยแผ่ให้สาธารณชนได้รับรู้ ซึ่งนักวิจัยจะต้องส่งผลลัพธ์นั้น ๆ ให้กับเจ้าของแหล่งเงินทุนวิจัย หากเป็นนักวิจัยของภาครัฐบาลจะต้องส่งผลงานวิจัยเหล่านั้นให้กับหน่วยงาน โดยต้องให้ทันตามเวลากำหนดที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามสัญญา ผลงานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จทั้งงานที่ค้นพบใหม่และงานต่อยอดจากเดิมล้วนมีคุณค่า แม้ว่าผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเปรียบเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สำหรับการปรับระดับตำแหน่งหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้นแต่ประเด็นนี้นักวิจัยมักจะละเลยหน้าที่ อาจเนื่องจากมีความยุ่งยากในการส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพราะจะต้องถูกตรวจสอบความถูกต้อง บางกรณีให้ปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียดหลายครั้ง อีกทั้งใช้เวลานานในการคอยคิวการลงตีพิมพ ์ และบางวารสารนักวิจัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อขอลงตีพิมพ์ด้วยดังนั้นการนำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงมีคะแนนมาตรฐานระบุความน่าเชื่อถือสูงจึงเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในการขอจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก รวมทั้งการจ้างทำงานของนักวิจัยในหลายสถาบันวารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and Zoology Gazette) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำครั้งแรกโดยกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งต่อมาในปี 2551 ได้เปลี่ยนผู้จัดทำเป็นสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วารสารกีฏและสัตววิทยามีวัตถุประสงศ์ในการจัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และข่าวสารทางวิชาการทางด้านกีฏวิทยาและสัตววิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นในงานค้นคว้าและวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการด้านกีฏวิทยาและสัตววิทยาทั่วประเทศ ซึ่งเนื้อหาสาระในวารสารประกอบด้วยผลงานวิจัย บทความ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกีฏวิทยาและสัตววิทยาการเกษตร โดยตีพิมพ์วารสารปีละ 2ฉบับ ฉบับละ 1,000 เล่ม แจกให้กับสมาชิกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติห้องสมุดประจำจังหวัดต่าง ๆ ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอดจนห้องสมุดของหน่วยราชการที่มีงานเกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช จนถึงขณะนี้ได้ตีพิมพ์วารสารเป็นปีที่ 37 แล้วในปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตอลความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มนุษย์ใช้วิธิสืบค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อให้สมาชิกมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้และข่าวสารจากวารสารได้ง่าย จึงจะเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์วารสารจากฉบับพิมพ์กระดาษ (hard copy) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกและห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บริการผ่านทาง www.ezathai.org ซึ่งจะเริ่มต้นฉบับแรก ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 คณะผู้จัดทำจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ผลงานวิจัย
• ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt
ในกล้วยไม้สกุลหวาย
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา กรกต ดำรักษ์ พวงผกา อ่างมณี และ ธีราทัย บุญญะประภา
• ชนิดมดที่พบในไม้ผลทางเศรษฐกิจ(Formicidae:Hymenoptera)
ชมัยพร บัวมาศ ยุวรินทร์ บุญทบ และ สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์

บทความ
• ไตารางชีวิตแบบระบุวัยของแมลงทั้งสองเพศพื้นฐานของนิเวศวิทยาประชากรการควบคุมโดยชีววิธี และการจัดการศัตรูพืช
ประภัสสร บุษหมั่น และ Hsin Chi
• ไรศัตรูไม้ผลที่สำคัญ
มานิตา คงชื่นสิน