banner ad
banner ad

ดาว์นโหลดการอบรมแมลงศัตรูพืชไร่

| August 4, 2018

ขอเชิญผู้เข้าฝึกอบรมดาว์นโหลดการฝึกอบรมหลักสูตร แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัดวันที่ สิงหาคม ๒๕ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

  1. แมลงศัตรูมันสำปะหลัง
  2. แมลงศัตรูอ้อย
  3. แมลงศัตรูพืชไร่ตระกูลถั่ว
  4. แมลงศัตรูข้าวโพด

Category: Uncategorized

Comments are closed.

banner ad