banner ad
banner ad

รับสมัครหลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด

| April 20, 2018

          รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัดวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์โทรศัพท์มือถือ 062-625-3399   ​​หรือ นางสาววทินี ตันเจริญ โทรศัพท์มือถือ 081-835-3526 e-mail : ezathai@gmail.com

ชำระค่ําลงทะเบียนโดย
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-2-06339-9
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND/สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ส่งใบสมัครเข้ําร่วมฝึกอบรม/หลักฐานการช ําระเงิน (ภํายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)

เอกสารดาว์นโหลด


 

ใบสมัครอบรมแมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด

 

 

 

 


 

 

1. เหตุผลและความจำเป็น

ผลผลิตของพืชไร่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของคนไทย โดยใช้บริโภคเป็นอาหารหลักและส่งเป็นสินค้าออก พืชไร่หลายชนิดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวโพด อ้อย พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ และมันสำปะหลัง เป็นต้น ปัจจุบันการผลิตพืชไร่ดังกล่าวประสบปัญหาการระบาดของแมลงหลายชนิด บางชนิดเป็นแมลงที่ไม่เคยเป็นศัตรูสำคัญมาก่อนแต่กลับอุบัติมาเป็นศัตรูพืชหลัก บางชนิดเป็นศัตรูต่างถิ่นร้ายแรงที่เข้ามาระบาดอย่างไม่ทราบสาเหตุ บางชนิดเป็นศัตรูประจำถิ่น แต่เกิดการต้านทานสารฆ่าแมลงและมีอาการดื้อยา ทำให้มีการระบาดของแมลงอย่างกว้างขวาง เกษตรกรต้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้มาตลอด ดังนั้น ทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านการเกษตร และเกษตรกร จึงควรเข้ามาดำเนินการแก้ไขและแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะนักวิจัยจากภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยหาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนนักส่งเสริมการขายของภาคเอกชนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เพราะมีความสามารถเข้าถึงเรือกสวน ไร่ นาของเกษตรกรได้มากกว่า ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านป้องกันกำจัดศัตรูพืชไปสู่เกษตรกรได้โดยตรง

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด โดยเชิญนักกีฏวิทยาที่ทำวิจัยในเรื่องแมลงศัตรูพืชไร่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาคเอกชนและบุคคลที่สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับ ชนิด รูปร่างลักษณะ การเข้าทำลายพืช วงจรชีวิต ลักษณะทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชไร่เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่ตระกูลถั่วต่างๆ ตลอดจนมีความรู้ในการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม สมาคมฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตรนี้โดยละเอียดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ชนิด รูปร่างลักษณะ การเข้าทำลายพืชวงจรชีวิต ลักษณะทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชไร่ตระกูลถั่ว ตลอดจนมีความรู้ในการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม สามารถนำไปบริหารจัดการแมลงศัตรูเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าอบรม

กลุ่มป้าหมายนักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวนผู้เข้าอบรมฯ๑๐ คน

 

4. วัน เวลา สถานที่

เวลาวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (1 วัน)

สถานที่ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

5. กำหนดการสมัคร และค่าลงทะเบียน

กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 11 มิถุนายน 2561

กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฏาคม 2561

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเครื่องดื่ม-อาหารว่าง 2 มื้อ)

 

6. ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรม หลักสูตร แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

 

7. ผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม และการสมัคร

ผู้รับผิดชอบสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย การสมัครแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

​​นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์โทรศัพท์มือถือ 062-625-3399   ​​หรือ นางสาววทินี ตันเจริญ โทรศัพท์มือถือ 081-835-3526 e-mail : ezathai@gmail.com

 

 

———————————————————————–

 

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด

วันที่ สิงหาคม ๒๕

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————————–

 

๐๘:๓๐ :๔๕ น.ลงทะเบียน

๐๘:๔๕ ๐๙:๐๐ น.พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

๐๙:๐๐ ๑๐:๐๐ น.แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด โดย นางสาวอมรา ไตรศิริอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร

๑๐:๐๐ ๑๐:๑๕ น.พักรับประทานเครื่องดื่ม-อาหารว่าง

๑๐:๑๕ ๑๒:๐๐ น.แมลงศัตรูพืชไร่ตระกูลถั่วและการป้องกันกำจัด​​ โดย ดร. สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพํฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ :๓๐ น.แมลงศัตรูอ้อยมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด โดย นายสุเทพ สหายา อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๔:๓๐ :๔๕ น. พักรับประทานเครื่องดื่ม-อาหารว่าง

:๔๕ ๑๖:๑๕ น.แมลงศัตรูอ้อย มันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด (ต่อ)

๑๖:๑๕ :๓๐ น.พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

 

Category: ข่าวสาร

Comments are closed.

banner ad