banner ad
banner ad

รับสมัครหลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด

| April 20, 2018

ezatlogo

การฝึกอบรม

หลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

——————————————-

การจัดการฝึกอบรมนี้ยังเป็นเวทีให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป้าหมายเป็นนักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการ เพื่อมีโอกาสร่วมมือประสานงานกันต่อไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 100 คน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (1วัน)

1. กำหนดการสมัคร และค่าลงทะเบียน

กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน ๑ มื้อ และเครื่องดื่ม-อาหารว่าง 2 มื้อ)

2. ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรม  จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

3.ผู้รับผิดชอบ  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

การสมัคร แจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์โทรศัพท์มือถือ 062-5625-3399  หรือ นางสาววทินี ตันเจริญโทรศัพท์มือถือ 081-835-3526 e-mail: ezathai@gmail.com

Category: ข่าวสาร

Comments are closed.

banner ad