banner ad
banner ad

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน”

| May 3, 2019


๑. เหตุผลและความจำเป็น

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรจึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากใช้บริโภคภายในประเทศ แล้วยังเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการผลิตพืชประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชหลายชนิด ดังนั้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต และทำผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในปัจจุบันการใช้สารกำจัดศัตรูพืชก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันตรายต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ ต้องการที่จะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักวิชาการ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน” โดยเชิญอาจารย์ และนักกีฏวิทยา ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องสารกำจัดศัตรูพืช และผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องเทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยตรงมาเป็นวิทยากร มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาคเอกชนและบุคคลที่สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการและความจำเป็นของการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช  เทคนิค และวิธีการพ่นสารกำจัดแมลง โรคพืช และวัชพืช ยึดความแม่นยำ ถูกต้อง เหมาะสม และความปลอดภัยกับผู้ใช้ ที่สำคัญหลักสูตรนี้ จะให้ข้อมูลล่าสุดของการใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้ศึกษาวิจัยมาแล้ว รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจดทะเบียนการใช้โดรน มีการสาธิตและปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสาร ฯ และโดรนพ่นสาร ฯ ในภาคสนาม นอกจากนั้น ทางสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตรนี้โดยละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ดังนี้ :-

  • หลักการและความจำเป็นของการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
  • เทคนิคและวิธีการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ โดยยึดความแม่นยำ ถูกต้อง เหมาะสม และความปลอดภัยกับผู้ใช้
  • ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช และการขออนุญาตจดทะเบียนการใช้โดรน

๓. รูปแบบการฝึกอบรม

          เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็นภาคบรรยาย ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที และภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที รวมทั้งมีบูธแสดงโดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำ

๓. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าอบรมฯ

กลุ่มเป้าหมาย           นักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวนผู้เข้าอบรมฯ    ๑๒๐ คน

๔. วัน เวลา สถานที่

เวลา                      วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๑ วัน)

สถานที่                   ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

๕. กำหนดการสมัคร และค่าลงทะเบียน

กำหนดเปิดรับสมัคร   วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดปิดรับสมัคร    วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าลงทะเบียน           คนละ ๒,๕๐๐ บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย ๑ เล่ม อาหารกลางวัน ๑ มื้อ และเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ๒ มื้อ)

ชำระค่าลงทะเบียนโดย
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-2-06339-9 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND/สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

๖. ประกาศนียบัตร

          ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน”จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

๗. ผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม และการสมัคร

          ผู้รับผิดชอบ      สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

          การสมัคร        แจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒-๖๒๕-๓๓๙๙ หรือ นางสาววทินี ตันเจริญ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๓๕-๓๕๒๖ e-mail: ezathai@gmail.com

– หลักการเหตุผล
– ใบสมัคร file pdf
– ใบสมัคร file word


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G:

ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————————

๐๘:๐๐ – ๐๘:๒๐ น.        ลงทะเบียน

๐๘:๒๐ – ๐๘:๓๐ น.        พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ดร. มานิตา คงชื่นสิน นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย


๐๘:๓๐ – ๙:๐๐ น.          หลักการและความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย รศ.ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์


๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.        พักรับประทานเครื่องดื่ม-อาหารว่าง


๐๙:๑๕ – ๑๑:๐๐ น.        เทคนิคการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดย นางนลินา ไชยสิงห์  นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๑:๐๐ – ๑๑:๔๕ น.    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดย ดร. พฤทธิชาติ ปุญวัฒโฑ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๑:๔๕ – ๑๒:๑๕            การขออนุญาตจดทะเบียนการใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช  โดย ผชช. ศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๒:๑๕ – ๑๓:๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.        ฝึกปฏิบัติการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ โดย นางอุราพร หนูนารถ และคณะนักกีฏวิทยา จากกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๕:๐๐ – ๑๕:๑๕ น.        พักรับประทานเครื่องดื่ม-อาหารว่าง

๑๕:๑๕ – ๑๖:๔๕ น.        ฝึกปฏิบัติการใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดย คณะนักกีฏวิทยา กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

๑๖:๔๕ – ๑๗:๐๐ น.        พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร  โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

Category: Uncategorized

Comments are closed.

banner ad