banner ad
banner ad

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร”

| June 21, 2017

ezatlogo

การฝึกอบรม

หลักสูตร “ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร”

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

——————————————-

1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการส่งออกข้าวและผลิตผลเกษตรของประเทศไทย คือ การเข้าทำลายของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร (Stored Product Insect) ในขณะที่เก็บรักษาเพื่อรอการผลิต หรือรอการส่งออก การเข้าทำลายของแมลงศัตรูนั้นนอกจากจะทำลายให้ผลผลิตเสียหายโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขลักษณะและคุณภาพของผลิตผล รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางการค้าอีกด้วยเนื่องจากในปัจจุบันประเทศผู้ซื้อได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยอาหาร การปนเปื้อนจากแมลงเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย ดังนั้นการจัดการผลิตผลเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร และปลอดศัตรูพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย การศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ กฎ ระเบียบ ของมาตรฐานตลาดโลกและของประเทศผู้ซื้อ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่บริษัทและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตผลเกษตรควรจะต้องรับทราบ การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้ถึง ชนิดของแมลงที่พบทำลายผลิตผลเกษตรของประเทศ แมลงที่พบทั่วโลกและแมลงที่ประเทศผู้ซื้อเฝ้าระวัง การป้องกันกำจัด เทคนิคการใช้สารรม และการสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารรม ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการจัดทำโปรแกรมการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะในระบบการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices-GMP) ของโรงงานที่ผลิตเพื่อการส่งออก

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูที่พบในผลิตผลเกษตรส่งออก สามารถตรวจสอบชนิดและการทำลายเบื้องต้น ตลอดจนมีความรู้และเข้าใจในการป้องกันกำจัดที่ถูกต้อง ทั้งการใช้สารฆ่าแมลง และสารรม สามารถนำไปบริหารจัดการศัตรูอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. รูปแบบของการฝึกอบรม

ประกอบด้วยการบรรยาย การศึกษาแมลงจากภาพและของจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถวินิจฉัยชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรได้  การสาธิตเทคนิคการใช้สารรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการจัดการแมลงศัตรูอย่างที่มีประสิทธิภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าอบรมฯ

กลุ่มเป้าหมาย           นักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวนผู้เข้าอบรมฯ    8๐ คน

5. วัน เวลา สถานที่

เวลา                     วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (1 วัน)

สถานที่                  ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

6. กำหนดการสมัคร และค่าลงทะเบียน

กำหนดเปิดรับสมัคร    วันที่ 15 มิถุนายน 2560

กำหนดปิดรับสมัคร     วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ค่าลงทะเบียน           คนละ 2,5๐๐ บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ๒ มื้อ)

7. ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร” จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

8. ผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม และการสมัคร

ผู้รับผิดชอบ      สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

การสมัคร        แจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

                   นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ 062-625-3399   e-mail: ezathai@gmail.com

หรือ นางสาววทินี ตันเจริญ โทรศัพท์มือถือ 081-835-3526 e-mail: vatinee.tancharoen@basf.com

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่

1. หนังสือเชิญประชุม

2. เอกสารหลักการและเหตุผล

3. แบบฟอร์ใบสมัคร : ไฟล์ PDFไฟล์ WORD

 ——————————————————

 

สมัครออนไลน์ หลักสูตร “ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร”

ชำระค่าลงทะเบียนโดย

โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-2-06339-9 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND/สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว

ส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม/หลักฐานการชำระเงิน (ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560)

ได้ที่ นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ 062 625 3399

        นางสาววทินี ตันเจริญ        โทรศัพท์มือถือ 08 1835 3526

โทรสาร 0 2940 5825 หรือส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: ezathai@gmail.com หรือสมัครผ่านออนไลน์ที่ http://www.ezathai.org/

 

 

 

ezatlogo

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร “ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร”

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————————–

 

๐๘:๓๐ – ๐๘:๔๕ น.         ลงทะเบียน

๐๘:๔๕ – ๐๙:๐๐ น.         พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

                                      โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ น.         แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่สำคัญของโลกและประเทศไทย

                                      โดย บุษรา จันทร์แก้วมณี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร

๑๐:๐๐ – ๑๐:๑๕ น.         เครื่องดื่ม-อาหารว่าง

๑๐:๑๕ – ๑๑:๑๕ น.         สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ในการป้องกันกำจัด

                                      โดย กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

๑๑:๑๕ – ๑๒:๑๕ น.         การควบคุมและกำจัดโดยวิธีอื่นๆ

                                      โดย ใจทิพย์ อุไรชื่น นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

๑๒:๑๕ – ๑๓:๑๕ น.         อาหารกลางวัน

๑๓:๑๕ – ๑๔:๓๐ น.         เทคนิคการใช้สารรมและการต้านทานของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

                                         โดย รังสิมา เก่งการพานิช  นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น.         เครื่องดื่ม-อาหารว่าง

๑๔:๔๕ – ๑๖:๑๕ น.        การจัดทำโปรแกรมการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะ (Pest Control Program) ในระบบการผลิตที่ดี

(Good Manufacturing Practices – GMP)

                                      โดย บุษรา จันทร์แก้วมณี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร

๑๖:๑๕ – ๑๖:๓๐ น.         พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร

                                      โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

 

———————————————————————–

Category: ข่าวสาร

Comments are closed.

banner ad