banner ad
banner ad

การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ..

| September 30, 2016

ezatlogo

การฝึกอบรม

หลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก

และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

——————————————-

1. เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด แมลงบางชนิดเกิดการต้านทานต่อสารฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรต้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด ดังนั้นทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านการเกษตร และภาคเกษตรกร ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะภาครัฐต้องทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยให้ได้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยจึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ? โดยเชิญนักกีฏวิทยาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบชนิดของแมลงศัตรูพืชตระกูลกกะหล่ำ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยา ลักษณะการทำลาย การป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผักที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ เช่น หนอนใยผัก เป็นต้น การจัดการฝึกอบรมนี้ยังเป็นเวทีให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป้าหมายเป็นนักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการ เพื่อมีโอกาสร่วมมือประสานงานกันต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชตระกูลกกะหล่ำ การป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผักที่ถูกต้องเหมาะสม และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าการฝึกอบรมครั้งนี้จะสามารถวินิจฉัยชนิดของแมลงศัตรูพืชตระกูลกกะหล่ำได้ ทราบวงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยา ลักษณะการทำลายของแมลงแต่ละชนิด และการป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ทราบเทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผักที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งทราบกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาได้

4. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าอบรมฯ

กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลที่สนใจ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 80 คน

5. วัน เวลา สถานที่

เวลา วันที่ 30 พฤศจิกายน?2559 (1วัน)

สถานที่  ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

๖. กำหนดการสมัคร และค่าลงทะเบียน

กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2559

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน ๑ มื้อ และเครื่องดื่ม-อาหารว่าง 2 มื้อ)

7. ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ? จากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

8. ผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม และการสมัคร

ผู้รับผิดชอบ  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

การสมัคร แจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์โทรศัพท์มือถือ 085-553-7028  e-mail: herbdoa@gmail.com หรือ นางสาววทินี ตันเจริญโทรศัพท์มือถือ 081-835-3526 e-mail: vatinee.tancharoen@basf.com

โหลดใบสมัครคลิกเลย

หนังสือเชิญ

หลักการเหตุผล

ใบสมัคร file pdf

ใบสมัคร file word

 

ใบสมัครผ่านทางออนไลน์

หลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก

และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ?

[easy_contact_forms fid=7]

ชำระค่าลงทะเบียนโดย

โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-2-06339-9 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND/สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โควต้าแต่ละบริษัท จำนวนไม่เกิน 4 คน หากเกินขอสงวนไว้เป็นตัวสำรอง

ส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม/หลักฐานการชำระเงิน ซึ่งสมาคมได้รับการยกเว้น reductTax (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ได้ที่ นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ

นางสาววทินี ตันเจริญ โทรศัพท์มือถือ 08 1835 3526

โทรสาร 0 2940 5825 หรือส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: ezathai@gmail.com หรือสมัครผ่านออนไลน์ที่ http://www.ezathai.org/

ระเบียบภาษี : 1. การจัดฝึกอบรมเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นสมาคม ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตรการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก

และกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————————–

 

08:30 – 08:45 น. ลงทะเบียน

08:45 – 09:00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

09:00 – 10:00 น. บรรยายเรื่อง แมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ

 โดย นางสาววิภาดา ปลอดครบุรี นักกีฏวิทยาชำนาญการ

10:00 – 10:15 น.  เครื่องดื่ม-อาหารว่าง

10:15 – 12:15 น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผัก?

โดย ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท นักกีฏวิทยาชำนาญการ

12:15 ?- 13:15 น. อาหารกลางวัน

13:15 – 14:30 น. บรรยายเรื่อง กลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ?

โดย ดร.สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

14:30 – 14:45 น.  เครื่องดื่ม-อาหารว่าง

14:45 – 16:15 น. บรรยายเรื่อง กลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ?

 โดย ดร.สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

16:15 – 16:30 น.  พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร

โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

Category: ข่าวสาร

Comments are closed.

banner ad